Vyberte stránku

Pravidla soutěžní akce „Zepter soutěž“

Pravidla soutěžní akce „Zepter soutěž“

Tato pravidla upravují soutěžní akci nazvanou „Zepter soutěž“ (dále také jen „Akce“) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce v České republice.  

I. Pořadatel Akce

Pořadatelem Akce „Zepter soutěž“ je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55 (dále jen „Pořadatel“).  

II. Trvání Akce

Akce „Zepter soutěž“ probíhá od 1.3.2020 do 31.5.2020

 III. Účast v Akci

1. Každý účastník Akce „Zepter soutěž“ svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je svéprávná a má trvalý pobyt na území České republiky, a která dosáhla věku 18 let. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci Pořadatele Akce a jejich rodinní příslušníci.

3. Účast na Akci vzniká:

a) vyplněním tištěného herního kuponu s označením „Zepter soutěž“ a jeho odevzdáním obchodnímu konzultantovi nebo zasláním na Zákaznické centrum ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy,

b) vyplněním on-line herního kuponu a odesláním on-line herního kuponu na www.zepterhra.cz.

4. Účastník se může účastnit Akce pouze, pokud vyplní všechny povinné údaje na herním kuponu s označením „Zepter soutěž “. Tištěný herní kupon je možné získat u obchodních konzultantů ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nebo na herních místech Pořadatele Akce označených promo materiály nebo mohou být zaslány poštou s pozvánkou na prezentační akci přímo zákazníkovi Pořadatele. On-line herní kupon je umístěn na www.zepterhra.cz. Účastníci Akce prostřednictvím tištěných herních kuponů nebo on-line herních kuponů mají neomezenou možnost se zařadit do losování. V případě, že bude vylosováno více kuponů téhož účastníka hry, účastník získá pouze jednu výhru, a to výhru s nejlepším pořadí (článek IV. odst. 3 pravidel).

5. Na vytištěném herním kuponu s označením „Zepter soutěž“ je nutné vyplnit všechny údaje. Povinné údaje na každém jednom tištěném herním kuponu jsou jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, telefon, e-mail, datum a podpis. Na on-line herním kuponu je nutné vyplnit všechny údaje. Povinné údaje na každém jednom on-line herním kuponu jsou jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, telefon, e-mail a datum.

6. Do Akce  budou zařazeny všechny úplně vyplněné tištěné či on-line herní kupony s datem od 1.3.2020 do 31.5.2020 doručené Pořadateli nejpozději do 10.6.2020.

7. Pořadatel Akce nenese odpovědnost vyplývající z chybného vyplnění kuponů, nebo za nesprávné údaje uvedené účastníkem.  

8. Účast v Akci není podmíněna zakoupením zboží či služeb od Pořadatele Akce.

 

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Losování z kupónů, které byly řádně vyplněny a byly ve lhůtě řádně doručeny, proběhne pod dohledem hodnotící komise Pořadatele nejpozději do 17.6.2020, kdy budou také vylosovaní výherci uveřejněni na www.zepter.cz.

2. Pořadatel Akce předá výhry nejpozději do 45 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení Akce na www.zepter.cz 

3. Vylosovaní 100 účastníků Akce získají následující ceny v tomto pevně stanoveném pořadí (výhry budou losovány od pořadového čísla 1 až po pořadové číslo 100) :  

1. Therapy Air Ion (PWC-570) v hodnotě 29 990,- Kč

2. MJP Frozen (TF-999F) v hodnotě 19 990,- Kč

3.  Tesla brýle (TLW-107YE) v hodnotě 12 990,- Kč

4. Wok 24cm (Z-W2424-SC) v hodnotě 9 990,- Kč

5.-100. Kuchařka MJP (KAT-GEN-300) v hodnotě 99,- Kč

4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle prodejního ceníku společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Akce.

5. Pořadatel vyrozumí účastníka Akce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení soutěže v uvedených termínech na telefonní číslo či e-mailem, které účastník Akce uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry. 

6. Výherci všech cen účastí v Akci a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově a místně neomezený souhlas Pořadateli Akce s využitím jména a příjmení výherců, názvu kraje, kde se nachází bydliště výherců, a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly v souvislosti s Akcí (např. vyhlášení výsledků, předání výhry), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů Pořadatele Akce a v různých médiích (např. noviny, časopisy, internet).  

7. Daňové břemeno, související s Akcí, přebírá na sebe Pořadatel Akce.  

8. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.  Právo na převzetí výhry výhercem zanikne, pokud výherce nepřevezme výhru osobně bez vážného důvodu v termínu dohodnutém s Pořadatelem v souladu s bodem IV odstavec 7 těchto pravidel.

9. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.  

V. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže – společnost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 92470.

2. Soutěžící účastí v soutěži a odevzdáním vyplněného a podepsaného soutěžního kuponu dává pořadateli soutěže souhlas:

a) se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, věku, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence soutěžících, prověření splnění podmínek účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry a za účelem statistického vyhodnocení soutěže. Tento souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 10 let od ukončení soutěže.

b) se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, věku, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely zasílání obchodních sdělení, nových nabídek, katalogů a nových informací o pořadateli soutěže, a to formou dopisu, sms, e-mailu, prostřednictvím sociálních sítí nebo telefonického rozhovoru. Tento souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 10 let od ukončení soutěže.

3. Soutěžící vyplněním zaškrtávacího pole na tištěném herním kuponu nebo na on-line herním kuponu vyslovuje souhlas, že se chce stát členem ClubLive100, že se seznámil s podmínkami ClubLive100, které jsou zveřejněny na www.zepter.cz a že dává společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího – člena ClubLive100, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, místa podnikání, data narození, rodného čísla, IČ, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence členů, evidence a archivace uzavřených kupních smluv členy ClubLive100 a objednávek, za účelem dodání zboží a jeho reklamací, za účelem komunikace ohledně plnění kupních smluv a členství v ClubLive100, za účelem účetní evidence, za účelem vyhodnocení vzniku nároků na výhody a bonusy jednotlivých členů a za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených kupních smluv. Tento souhlas soutěžící – člen ClubLive100 uděluje na dobu trvání svého členství v ClubLive100 a po dobu 10 let od ukončení členství v ClubLive100.

4. Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel soutěže může osobní údaje poskytnuté soutěžícím poskytnout (zpřístupnit) dalším zprostředkovatelům (zpracovatelům), kteří jsou uvedení na internetové adrese: www.zepter.cz, nebo poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.

5. Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem soutěže poučen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Soutěžící se může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo e-mailem na adrese: databaze@zepter.cz, kde rovněž může soutěžící svůj souhlas odvolat. Soutěžící může podat stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

6. Poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné, pro účely uvedené v tomto článku v odstavci 2 bod a) je však podmínkou, která je nutná pro účast soutěžícího v této soutěži.

7. Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.zepter.cz a v tištěné podobě jsou k dispozici u reprezentantů pořadatele soutěže. Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží. Pořadatelem soutěže je ZEPTER INTERNTATIONAL s.r.o.

 

 VI. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.

2. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla Akce, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Akce, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

3. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit kteréhokoli účastníka, který má v době vyhodnocení Akce vůči Pořadateli Akce peněžité závazky po lhůtě splatnosti.

V Praze, dne 1.3.2020

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Podmínky programu Zepter ClubLive100

I. Podmínky členství v  ClubLive100

1. Program ClubLive100 (dále jen „Program” nebo „ClubLive100”) je věrnostní program, který pořadatel programu zřizuje pro zákazníky či potencionální zákazníky a jehož cílem je popularizovat a propagovat výrobky značky ZEPTER. Tento bezplatný a dobrovolný program poskytuje členům výhody, které jsou definovány v těchto podmínkách.

2. Pořadatelem programu je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Spálená 112/55, 110 00 Praha 1, IČO: 145 00 469, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 92470 (dále jen „ZEPTER INTERNATIONAL“ nebo „Pořadatel“)

3. Členem ClubLive100 se může stát každá fyzická osoba (fyzická osoba starší 18 let) a právnická osoba, po splnění těchto podmínek:

a) jako nový zákazník uzavře se společností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. kupní smlouvu (dále „KS“) a v této kupní smlouvě vysloví souhlas se členstvím v ClubLive100 a s podmínkami členství,

b) jako stávající zákazník s přiděleným ID (identifikačním číslem zákazníka), který je držitelem Zlaté karty, nebo členem ZEPTER VIP CLUBU, pokud nepožádá o zrušení členství v ClubLive100 a nevysloví souhlas s podmínkami členství,

c) jako stávající zákazník s přiděleným ID se zaregistruje, vysloví souhlas se členstvím v ClubLive100 a s podmínkami členství

d) jako fyzická či právnická osoba se zaregistruje (vyplní přihlášku) a vysloví souhlas se členstvím v ClubLive100 a s podmínkami členství

  

4.    Členství v  ClubLive100 je zcela dobrovolné a bezplatné.

5.    Každý člen ClubLive100 obdrží po zaregistrování číslo ID (pokud již mu nebylo přiděleno

        dříve), a to formou e-mailu nebo prostřednictvím pošty.

II. Práva členství v ClubLive100

1. Členství v ClubLive100 opravňuje člena získávat od společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. speciální výhody určené pro členy ClubLive100, účastnit se speciálních marketingových akcí a programů a čerpat slevy, výhody a bonusy určené pro členy ClubLive100.

2. Všichni členové ClubLive100 jsou oprávněni nakupovat na území České republiky za zvýhodněné ceny, a to v oficiálních obchodech ZEPTER, přes internet či přímo u obchodních konzultantů ZEPTER (obchodních zástupců).

Dále může nakupovat na zahraničních e-shopech (http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops).

Člen ClubLive100 má při nákupu právo na slevu v maximální výši až 30% z každého nákupu u vybraných výrobků ZEPTER, která se uplatní z doporučené maloobchodní ceny přímo při nákupu (provedení závazné objednávky zboží). Slevy nelze kombinovat s jinými obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, pokud výslovně není uvedeno jinak. V případě jakéhokoliv zrušení kupní smlouvy, kde člen ClubLive100 uplatnil nárok na slevu, je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinna vrátit pouze doplatek kupní ceny po uplatněné slevě, peněžní částka odpovídající uplatněné slevě se nevrací.

3. Člen ClubLive100 získává za doporučení členství v ClubLive100 dalších zákazníků společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. členské body ve výši až 10 % z hodnoty první kupní smlouvy (objednávky) po odečtení DPH jím doporučených zákazníků, a to za podmínky, že kupní smlouva je ze strany doporučeného zákazníka zcela splněna a zaplacena a ode dne dodání zboží dle této kupní smlouvy uběhlo více jak 40 dnů a ze strany doporučeného zákazníka nedošlo ke zrušení takové kupní smlouvy. Nárok na členské body je vázaný vždy na ID člena ClubLive100 a je nepřevoditelný. Po ověření vzniku nároku na členské body budou tyto členské body připsány (nejpozději do 40 dnů od vzniku nároku) na virtuální konto člena ClubLive100. Na virtuálním kontu člena ClubLive100 jsou členské body evidovány vždy po celé vyhodnocované období. Vyhodnocovaným obdobím je kalendářní rok (od 1. ledna aktuálního roku do 31. prosince aktuálního roku). Pokud člen ClubLive100 získá ve vyhodnocovaném období nárok na členské body ve více případech (více kupních smluv doporučených zákazníků), tyto členské body se postupně načítají na virtuální konto člena ClubLive100. Člen ClubLive100 je oprávněn členské body získané během příslušného vyhodnocovaného období vyměnit za odměnu. Nárok na výměnu členských bodů musí člen ClubLive100 uplatnit u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději do jednoho roku od konce příslušného vyhodnocovaného období (do 31. prosince následujícího kalendářního roku po příslušném vyhodnocovaném období), jinak tento nárok bez jakékoliv náhrady zaniká.  Při výměně členský bodů platí, že 1 členský bod je 1 Kč. Výměnu členských bodů provede člen ClubLive100 přes internetové stránky ClubLive100. Při výměně členský bodů za odměnu člen ClubLive100 zvolí i způsob čerpání odměny. Výše odměny je vždy vyčíslena v penězích, a to v Kč. Odměna člena ClubLive100 může být čerpána následujícími způsoby:

a. sleva až 100 % na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

b. vyplacení peněžní částky

4. V případě, že člen ClubLive100 se rozhodne vyčerpat nárok na svoji odměnu v podobě slevy na stanovené výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., provede svoji volbu formou uzavřené písemné kupní smlouvy, kde bude uveden výrobek (výrobky), na jejichž koupi hodlá slevu uplatnit, výše slevy a doplatek na kupní cenu po započtení příslušné slevy. Slevu nelze kombinovat s jinými obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, krom členské slevy na osobní nákup člena ClubLive100, která je uvedena v těchto podmínkách výše. Smluvní podmínky samotné kupní smlouvy se pak řídí smluvními podmínkami písemné kupní smlouvy uzavírané se společností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

5. V případě, že člen ClubLive100 se rozhodne vyčerpat nárok na svoji odměnu v penězích, provede svoji volbu na internetových stránkách ClubLive100 a zároveň zvolí typ smluvního vztahu, který musí být uzavřen jako podklad pro vyplacení peněžní částky. V případě, že nebude příslušný smluvní vztah uzavřen, nelze peněžní částku vyplatit a nárok na odměnu musí být vyčerpán v podobě slevy na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Typy smluvních vztahů s jejich smluvními podmínkami jsou uvedeny na internetových stránkách ClubLive100. Člen ClubLive100 v závislosti na charakteru a rozsahu činnosti v ClubLive100 může zvolit jeden z následujících smluvních typů:

a) dohoda o provedení práce – tento smluvní typ může být uzavřen s fyzickou osobou v případě výplaty odměny, která byla získána za činnost v CLubLive100 za více jak tři doporučení během kalendářního roku a nepřesahuje částku 10 000 Kč za měsíc. Vyplacená odměna je snížena o srážkovou daň 15 %.

b) smlouva o zprostředkování s podnikatelem – tento smluvní typ může být uzavřen s podnikatelem v případě výplaty odměny, která byla získána za soustavnou a opakující se činnost v CLubLive100 (více jak 3 doporučení během kalendářního roku) vykonávanou za účelem dosažení zisku. V případě, že podnikatel je registrován jako plátce DPH, bude k vyplácené odměně připočtena DPH v  zákonem stanovené výši.

6. Po uzavření příslušného smluvního vztahu bude peněžní částka vyplacena na bankovní účet člena ClubLive100. Peněžní částky jsou vypláceny vždy jedenkrát za měsíc, pokud výše peněžní částky, která by měla být vyplacena, přesáhne částku 2 000 Kč. V případě, že peněžní částka je nižší než 2 000 Kč, bude vyplacena členovi ClubLive100 na konci vyhodnocovaného období, tedy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku. Vyplácené peněžní částky podléhají zdanění a povinným srážkám a platbám dle příslušných právních předpisů České republiky. Za podrobení vyplácené peněžní částky zdanění a povinným srážkám a platbám dle příslušných právních předpisů České republiky odpovídá člen ClubLive100. Nárok na odměnu může člen ClubLive100 uplatnit pouze v zemi, kde je registrován.

7. Všichni členové ClubLive100 získávají právo na přednostní informace o akcích, novinkách společnosti a soutěžích. Dále získávají:

a) zdarma nové materiály k  výrobkům

b) zdarma poradenství k léčbě světelnou terapií Bioptron

c) poradenství zdravého stravování

d) účast na škole vaření zdarma

e) přednostní pozvání na speciální akce, semináře, oslavy, předvádění výrobků, uvádění nových výrobků a speciální propagační nabídky výhradně pro členy ClubLive100

III. Ukončení členství v ClubLive100

1. Člen ClubLive100 je oprávněn kdykoliv své členství v ClubLive100 ukončit, a to zasláním písemného oznámení o ukončení členství na Zákaznické centrum společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná, případně prostřednictvím internetové aplikace.

2. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je oprávněna ukončit členství člena v ClubLive100, pokud tento porušil podstatným způsobem podmínky členství. V případě ukončení členství v ClubLive100 se automaticky ztrácí nárok na získané výhody, a to bez jakékoliv náhrady.

IV. Ochrana osobních údajů člena ClubLive100

1. Správcem osobních údajů je pořadatel programu – společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 92470.

2. Člen ClubLive100 tímto dává pořadateli programu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů člena ClubLive100, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, místa podnikání, data narození, rodného čísla, IČ, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence členů, evidence a archivace uzavřených kupních smluv členy ClubLive100 a objednávek, za účelem dodání zboží a jeho reklamací, za účelem komunikace ohledně plnění kupních smluv a členství v ClubLive100, za účelem účetní evidence, za účelem vyhodnocení vzniku nároků na výhody a bonusy jednotlivých členů a za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených kupních smluv. Tento souhlas člen ClubLive100 uděluje na dobu trvání svého členství v ClubLive100 a po dobu 10 let od ukončení členství v ClubLive100.

3. Člen ClubLive100 tímto dává pořadateli programu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů člena ClubLive100, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, data narození, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely zasílání výhod a bonusů, obchodních sdělení, nových nabídek, katalogů a nových informací o pořadateli programu, a to formou dopisu, sms, e-mailu nebo telefonického rozhovoru. Tento souhlas člen ClubLive100 uděluje na dobu trvání svého členství v ClubLive100 a po dobu 10 let od ukončení členství v ClubLive100.

4. Člen ClubLive100 bere na vědomí, že pořadatel programu může osobní údaje poskytnuté členem ClubLive100 poskytnout (zpřístupnit) dalším zprostředkovatelům (zpracovatelům), kteří jsou uvedení na internetové adrese: www.zepter.cz, nebo poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.

5. Člen ClubLive100 potvrzuje, že byl pořadatelem programu poučen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Člen ClubLive100 se může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo e-mailem na adrese: databaze@zepter.cz, kde rovněž může člen ClubLive100 svůj souhlas odvolat. Člen ClubLive100 může podat stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

6. Poskytnutí osobních údajů členem ClubLive100 je dobrovolné, pro účely uvedené v tomto článku je však podmínkou, která je nutná pro členství v ClubLive100.

7. Člen ClubLive100 je povinen bezodkladně informovat společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. o změně shora uvedených osobních údajů.

8. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nenese odpovědnost za nedoručení získané výhody členovi ClubLive100 v důsledku neaktuálních nebo nesprávných osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení ClubLive100

1. Členové ClubLive100 byli seznámeni s aktuálními podmínkami členství v ClubLive100. Aktuální podmínky členství v ClubLive100 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. www.zepter.cz a jsou dostupné na všech provozovnách společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

2. Členům ClubLive100 budou zasílány informace o počtu získaných bodů a o novinkách, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo SMS. Pokud si člen ClubLive100 nebude přát dostávat nadále tyto informace, může tuto službu zrušit prostřednictvím internetové aplikace. Člen ClubLive100 může sledovat informace o počtu získaných bodů na svém virtuálním kontu člena ClubLive100.

3. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhrazuje právo a je oprávněna pozměňovat či doplňovat tyto podmínky členství v ClubLive100 a výhody pro členy ClubLive100.

4. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo a je oprávněna ukončit program ClubLive100, a to bez náhrady.

VI. Platnost podmínek členství v ClubLive100

Tyto aktuální podmínky členství v ClubLive100 nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění, to je dnem 25. 5. 2018.     

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.