Vyberte stránku

Pravidla soutěžní akce „Zepter soutěž“

ato pravidla upravují soutěžní akci nazvanou „Zepter soutěž“ (dále také jen „Akce“) a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce v České republice.

I. Pořadatel Akce

Pořadatelem Akce „Zepter soutěž“ je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55 (dále jen „Pořadatel“).

II. Trvání Akce

Akce „Zepter soutěž“ probíhá od 1.5.2024 do 31.8.2024

 III. Účast v Akci

1. Každý účastník Akce „Zepter soutěž“ svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je svéprávná a má trvalý pobyt na území České republiky, a která dosáhla věku 18 let. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci Pořadatele Akce a jejich rodinní příslušníci.

3. Účast na Akci vzniká:

a) vyplněním tištěného herního kuponu s označením „Zepter soutěž“ a jeho odevzdáním obchodnímu konzultantovi nebo zasláním na Zákaznické centrum ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy,

b) vyplněním on-line herního kuponu a odesláním on-line herního kuponu na www.zepterhra.cz.

4. Účastník se může účastnit Akce pouze, pokud vyplní všechny povinné údaje na herním kuponu s označením „Zepter soutěž “. Tištěný herní kupon je možné získat u obchodních konzultantů ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nebo na herních místech Pořadatele Akce označených promo materiály nebo mohou být zaslány poštou s pozvánkou na prezentační akci přímo zákazníkovi Pořadatele. On-line herní kupon je umístěn na www.zepterhra.cz. Účastníci Akce prostřednictvím tištěných herních kuponů nebo on-line herních kuponů mají neomezenou možnost se zařadit do losování. V případě, že bude vylosováno více kuponů téhož účastníka hry, účastník získá pouze jednu výhru, a to výhru s nejlepším pořadí (článek IV. odst. 3 pravidel).

5. Účastníci Akce mají možnost se zařadit do losování vícekrát a tím zvýšit šanci na výhru v soutěži, pokud pořadateli akce na tištěném herním kuponu nebo v on-line herním kuponu sdělí jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu blízkou, kamaráda či známého, kteří by měli zájem o účast v této soutěži. Za každý takto sdělený pravdivý a správný kontakt – kontakt na jednu osobu získává Účastník Akce jeden soutěžní kupon navíc. Účastník Akce, který sděluje kontakty na osoby, které chce do soutěže zapojit, musí mít od těchto osob předchozí souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů třetí osobě a musí je předem o tomto informovat nebo tak dodatečně neprodleně učinit. V případě, že bude vylosováno více kuponů téhož účastníka hry, účastník získá pouze jednu výhru, a to výhru s nejlepším pořadí (článek IV. odst. 3 pravidel).

6. Na vytištěném herním kuponu s označením „Zepter soutěž“ je nutné vyplnit všechny údaje. Povinné údaje na každém jednom tištěném herním kuponu jsou jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, telefon, e-mail, datum a podpis. Na on-line herním kuponu je nutné vyplnit všechny údaje. Povinné údaje na každém jednom on-line herním kuponu jsou jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, telefon, e-mail a datum.

7. Do Akce  budou zařazeny všechny úplně vyplněné tištěné či on-line herní kupony s datem od 1.5.2024 do 31.8.2024 doručené Pořadateli nejpozději do 10.9. 2024.

8. Pořadatel Akce nenese odpovědnost vyplývající z chybného vyplnění kuponů, nebo za nesprávné údaje uvedené účastníkem.

9. Účast v Akci není podmíněna zakoupením zboží či služeb od Pořadatele Akce.

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Losování z kupónů, které byly řádně vyplněny a byly ve lhůtě řádně doručeny, proběhne pod dohledem hodnotící komise Pořadatele nejpozději do 21. 9. 2024, kdy budou také vylosovaní výherci uveřejněni na www.zepter.cz.

2. Pořadatel Akce předá výhry nejpozději do 45 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení Akce na www.zepter.cz

3. Vylosovaní 30 účastníků Akce získají následující ceny v tomto pevně stanoveném pořadí (výhry budou losovány od pořadového čísla 1 až po pořadové číslo 30) :

1. Zájezd do Provence pro 2 osoby
2. Světelná terapie Medall v hodnotě 32 530 Kč
3. Nádoba Zepter Masterpiece 4,0 l v hodnotě 13 390 Kč
4. Peněžěnka Philip Zepter v hodnotě 13 250 Kč
5. Latexový polštář Doppio v hodnotě 10 870 Kč
6. Tyčový mixér Mixsy v hodnotě 7 220 Kč
7.-30. Magic Glove (MIC-300-1) v hodnotě 500 Kč

4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle prodejního ceníku společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Akce.

5. Pořadatel vyrozumí účastníka Akce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení soutěže v uvedených termínech na telefonní číslo či e-mailem, které účastník Akce uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry.

6. Výherci všech cen účastí v Akci a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově a místně neomezený souhlas Pořadateli Akce s využitím jména a příjmení výherců, názvu kraje, kde se nachází bydliště výherců, a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly v souvislosti s Akcí (např. vyhlášení výsledků, předání výhry), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů Pořadatele Akce a v různých médiích (např. noviny, časopisy, internet).

7. Daňové břemeno, související s Akcí, přebírá na sebe Pořadatel Akce.

8. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.  Právo na převzetí výhry výhercem zanikne, pokud výherce nepřevezme výhru osobně bez vážného důvodu v termínu dohodnutém s Pořadatelem v souladu s bodem IV odstavec 7 těchto pravidel.

9. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.

V. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže – společnost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 92470.

2. Soutěžící účastí v soutěži a odevzdáním vyplněného a podepsaného soutěžního kuponu dává pořadateli soutěže souhlas:

a) se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, věku, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence soutěžících, prověření splnění podmínek účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry a za účelem statistického vyhodnocení soutěže. Tento souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 10 let od ukončení soutěže.

b) se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, věku, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely zasílání obchodních sdělení, nových nabídek, katalogů a nových informací o pořadateli soutěže, a to formou dopisu, sms, e-mailu, prostřednictvím sociálních sítí nebo telefonického rozhovoru. Tento souhlas soutěžící uděluje na dobu trvání soutěže a po dobu 10 let od ukončení soutěže.

3. Soutěžící vyplněním zaškrtávacího pole na tištěném herním kuponu nebo na on-line herním kuponu vyslovuje souhlas, že se chce stát členem ClubLive100, že se seznámil s podmínkami ClubLive100, které jsou zveřejněny na www.zepter.cz a že dává společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů soutěžícího – člena ClubLive100, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, místa podnikání, data narození, rodného čísla, IČ, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence členů, evidence a archivace uzavřených kupních smluv členy ClubLive100 a objednávek, za účelem dodání zboží a jeho reklamací, za účelem komunikace ohledně plnění kupních smluv a členství v ClubLive100, za účelem účetní evidence, za účelem vyhodnocení vzniku nároků na výhody a bonusy jednotlivých členů a za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených kupních smluv. Tento souhlas soutěžící – člen ClubLive100 uděluje na dobu trvání svého členství v ClubLive100 a po dobu 10 let od ukončení členství v ClubLive100.

4. Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel soutěže může osobní údaje poskytnuté soutěžícím poskytnout (zpřístupnit) dalším zprostředkovatelům (zpracovatelům), kteří jsou uvedení na internetové adrese: www.zepter.cz, nebo poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.

5. Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem soutěže poučen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Soutěžící se může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo e-mailem na adrese: databaze@zepter.cz, kde rovněž může soutěžící svůj souhlas odvolat. Soutěžící může podat stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

6. Poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné, pro účely uvedené v tomto článku v odstavci 2 bod a) je však podmínkou, která je nutná pro účast soutěžícího v této soutěži.

7. Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.zepter.cz a v tištěné podobě jsou k dispozici u reprezentantů pořadatele soutěže. Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží. Pořadatelem soutěže je ZEPTER INTERNTATIONAL s.r.o.

 VI. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.

2. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla Akce, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Akce, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

3. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit kteréhokoli účastníka, který má v době vyhodnocení Akce vůči Pořadateli Akce peněžité závazky po lhůtě splatnosti.

V Praze, dne 1.5.2024

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.