• Zepter Cestovatelská Hra

  Hrajte s námi a získejte některou z 15 hodnotných cen za více než 150 000 Kč. Akce probíhá od 1. 2. do 31. 12. 2017

  VSTUPTE DO SVĚTA ZEPTER A HRAJTE!

  slide-4

Nacházíte se zde: Úvod » Pravidla

Pravidla akce

Tato pravidla upravují Akci nazvanou „Zepter cestovatelská hra“ a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce v České republice.  

I. Pořadatel Akce

Pořadatelem Akce „Zepter cestovatelská hra“ je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55 (dále jen „pořadatel“).


II. Trvání Akce

Akce „Zepter cestovatelská hra“ (dále také jen „Akce“) probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017.


III. Účast v akci

1. Každý účastník Akce „Zepter cestovatelská hra“ svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je svéprávná a má trvalý pobyt na území České republiky, a která dosáhla věku 18 let. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele Akce a jejich rodinní příslušníci.

3. Odpovědí na otázku V kolika zemích světa má společnost Zepter své prodejny?a výběrem správné odpovědi z možností a) v méně než 10 zemích, b) v méně než 30 zemích, c) ve více než 60 zemích a úplným vyplněním všech povinných údajů, bude účastník Akce zařazen do losování o cestovatelské výhry a Zepter výrobky. Správná odpověď na soutěžní otázku se skrývá na www.zepter.cz.

4. Účastník se může účastnit Akce pouze, pokud vyplní všechny povinné údaje na herním kuponu s označením „Zepter cestovatelská hra“a kupón odevzdá obchodnímu konzultantovi společnosti Zepter International s.r.o., nebo vyplní všechny povinné údaje na on-line formuláři a odešle on-line formulář na www.zepterhra.cz. Herní kupon je možné získat u obchodních konzultantů Zepter International s.r.o. nebo na herních místech pořadatele Akce označených promo materiály. Účastníci hry prostřednictvím tištěných herních kuponů mají neomezenou možnost se zařadit do losování. Účastníci hry prostřednictvím online formuláře mají možnost se zařadit do losování pouze jednou. V případě, že bude vylosováno více kuponů téhož účastníka hry, účastník získá pouze jednu výhru, a to výhru s nejlepším pořadí (článek IV. odst. 3 pravidel).

5. Na vytištěném herním kuponu s označením „Zepter cestovatelská hra“ je nutné zaškrtnout správnou odpověď na herní otázku. Povinné údaje na každém jednom herním kuponu jsou dále jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, telefon, podpis a datum. E-mail je nepovinný údaj.

6. Do Akce  budou zařazeny všechny úplně vyplněné herní kupony s datem od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na Zákaznické centrum Zepter International s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy nejpozději do 8. 1. 2018 a všechny úplně vyplněné on-line formuláře se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na www.zepterhra.cz od 1. 2.2017 do 31. 12. 2017. 

7. Pořadatel Akce nenese zodpovědnost vyplývající z chybného vyplnění kuponů, nebo za nesprávné údaje uvedené účastníkem.  

8. Účast v Akci není podmíněna zakoupením zboží či služeb od pořadatele Akce.


IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Losování z kupónů, které byly řádně vyplněny, obsahují správnou odpověď na soutěžní otázku a byly ve lhůtě řádně doručeny, proběhne pod dohledem hodnotící komise pořadatele nejpozději do 31. 1. 2018, kdy budou také správná odpověď a vylosovaní výherci uveřejněni na www.zepterhra.cz.

2. Pořadatel Akce předá výhry nejpozději do 45 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení Akce na www.zepterhra.cz. 

3. Vylosovaných 15 účastníků Akce získá následující ceny v tomto pevně stanoveném pořadí (výhry budou losovány od pořadového čísla 1 až po pořadové číslo 15):  

 1. Voucher na zájezd renomované cestovní kanceláře spolupracující se společností Zepter International s.r.o. v hodnotě 20 000 Kč. Destinace či počet osob dle vlastního výběru výherce a aktuální nabídky cestovní kanceláře 
 2. Voucher na zájezd renomované cestovní kanceláře spolupracující se společností Zepter International s.r.o. v hodnotě 20 000 Kč. Destinace či počet osob dle vlastního výběru výherce a aktuální nabídky cestovní kanceláře
 3. Voucher na zájezd renomované cestovní kanceláře spolupracující se společností Zepter International s.r.o. v hodnotě 20 000 Kč. Destinace či počet osob dle vlastního výběru výherce a aktuální nabídky cestovní kanceláře
 4. Víkendový pobyt pro 2 osoby ve wellness hotelu v hodnotě 10 000 Kč
 5. Víkendový pobyt pro 2 osoby ve wellness hotelu v hodnotě 10 000 Kč
 6. Víkendový pobyt pro 2 osoby ve wellness hotelu v hodnotě 10 000 Kč
 7. Odšťavňovač Morejuicepress Zepter v hodnotě 19 190 Kč
 8. Set Vacsy pumpa a nádoba (VS-P, VS-011-22) v hodnotě 9 960 Kč
 9. Nádoba Zepter Z-2042 v hodnotě 9 280 Kč
 10. Kuchyňský mixér MixSy VO-022-K v hodnotě 8 587 Kč
 11. Pánev Z-FP2425-S v hodnotě 8 800 Kč
 12. Nůž santoku Edice č. 1, KZE-001, v hodnotě 3 580 Kč
 13. Nůž santoku Edice č. 1, KZE-001, v hodnotě 3 580 Kč
 14. Univerzální nůž - Resolute, KR-011, v hodnotě 2 760 Kč
 15. Emulze na ruce, PNK-420, v hodnotě 536 Kč

4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle základního prodejního ceníku společnosti Zepter International s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Akce a podle běžného ceníku cestovatelských voucherů od externích dodavatelů platných v době vyhlášení akce.

5. Pořadatel vyrozumí účastníka akce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení Soutěže na www.zepterhra.cz v uvedených termínech, na telefonní číslo či e-mailem, které účastník Akce uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry. 

6. Výherci všech cen účastí v Akci a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově       a místně neomezený souhlas pořadateli Akce s využitím jména a příjmení výherců, názvu kraje, kde se nachází bydliště výherců, a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly v souvislosti s Akcí (např. vyhlášení výsledků, předání výhry), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů pořadatele Akce a v různých médiích (např. noviny, časopisy, internet).  

7. Daňové břemeno, související s Akcí, přebírá na sebe pořadatel Akce.  

8. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.  Právo na převzetí výhry výhercem zanikne, pokud výherce nepřevezme výhru osobně bez vážného důvodu v termínu dohodnutém s pořadatelem v souladu s bodem IV odstavec 7 těchto pravidel.

9. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.  


V. Osobní údaje

1. Účastník Akce dává odevzdáním vyplněného herního kuponu, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu pěti let, souhlas společnosti Zepter International s.r.o. se zpracováním osobních údajů účastníka, a to titulu, jména, příjmení, ulice, obce, PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti Zepter International s.r.o. pro její potřeby za účelem evidence účastníků Akce, jejího vyhodnocení a za účelem zasílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení účastníkovi formou dopisu, SMS a e-mailu.  

2. Účastník Akce potvrzuje, že ho společnost Zepter International s.r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona.  

3. Účastník Akce souhlasí s tím, aby společnost Zepter International s.r.o. výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla svým obchodním zástupcům a souhlasí s tím, aby ho tito obchodní zástupci oslovovali s nabídkou zboží, materiálů a služeb, a to formou dopisu, SMS, telefonicky a e-mailu.  

4. Účastník Akce je poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemným prohlášením doručeným doporučeně na adresu Zepter International s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.  

5. Pořadatel Akce se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.  


VI. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.

2. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci Akce, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Akce, který je z těchto činností důvodně podezřelý

3. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit kteréhokoli účastníka, který má v době vyhodnocení Akce vůči pořadateli Akce peněžité závazky po lhůtě splatnosti.

V Praze, dne 31. 1. 2017  

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Zepter International s.r.o.
Spálená 55, 110 00 Praha 1
email: info@zepter.cz

Kontakt
E-mail: zakaznik@zepter.cz
Tel.: +420 311 331 888
Fax: +420 311 331 877

 
Nahoru