Nacházíte se zde: Úvod » Minulé ročníky » 2016 » Pravidla

Pravidla

Tato pravidla upravují Akci nazvanou „Slavíme 25. narozeniny!“ a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce v České republice.

I. Pořadatel Akce

Pořadatelem Akce „Slavíme 25. narozeniny!“ je společnost Zepter International s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92470 (dále jen „pořadatel“).

II. Trvání Akce

Akce „Slavíme 25. narozeniny!“ (dále také jen „Akce“) probíhá od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2016.

III. Účast v akci

1. Každý účastník Akce „Slavíme 25. narozeniny!“ svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
2. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je svéprávná a má trvalý pobyt na území České republiky, a která dosáhla věku 18 let. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele Akce a jejich rodinní příslušníci.
3. Odpovědí na otázku „Ve kterém měsíci slaví společnost Zepter International s.r.o. své 25. narozeniny?“ a výběrem správné odpovědi z možností a) březen, b) květen, c) říjen a úplným vyplněním všech povinných údajů, bude účastník Akce zařazen do losování o zážitkové výhry a Zepter výrobky. Správná odpověď o dni zápisu společnosti Zepter International s.r.o. do obchodního rejstříku se skrývá na www.zepter.cz.

4. Účastník se může účastnit Akce pouze, pokud vyplnění všechny povinné údaje na herním kuponu s označením „Slavíme 25. narozeniny!“ a kupón odevzdá obchodnímu konzultantovi společnosti Zepter International s.r.o., nebo vyplní všechny povinné údaje na on-line formuláři a odešle on-line formulář na www.zepterhra.cz. Herní kupon je možné získat u obchodních konzultantů Zepter International s.r.o. nebo na herních místech pořadatele Akce označených promo materiály. Do slosování bude každý účastník zařazen jen jednou.
5. Na vytištěném herním kuponu s označením „Slavíme 25. narozeniny!“ je nutné zaškrtnout správnou odpověď na herní otázku. Povinné údaje na každém jednom herním kuponu jsou dále jméno, příjmení, obec, PSČ, telefon, podpis a datum. E-mail je nepovinný údaj.
6. Do Akce budou zařazeny všechny úplně vyplněné herní kupony s datem od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2016 se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na Zákaznické centrum Zepter International s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy nejpozději do 8. 8. 2016 a všechny úplně vyplněné on-line formuláře se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na www.zepterhra.cz od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2016.
7. Pořadatel Akce nenese zodpovědnost vyplývající z chybného vyplnění kuponů, nebo za nesprávné údaje uvedené účastníkem.
8. Účast v Akci není podmíněna zakoupením zboží či služeb od pořadatele Akce.

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Losování z kupónů, které byly řádně vyplněny, obsahují správnou odpověď na soutěžní otázku a byly ve lhůtě řádně doručeny, proběhne pod notářským dohledem nejpozději do 31. 8. 2016, kdy budou také správná odpověď a vylosovaní výherci uveřejněni na www.zepterhra.cz.
2. Pořadatel Akce předá výhry nejpozději do 60 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení Akce na www.zepterhra.cz.
3. Vylosovaných 12 účastníků Akce získá následující ceny v tomto pevně stanoveném pořadí:

 1. Víkendový pobyt pro 2 osoby ve wellness hotelu hodnotě 10.000 Kč
 2. Víkendový pobyt pro 2 osoby ve wellness hotelu v hodnotě 10.000 Kč
 3. Víkendový pobyt pro 2 osoby ve wellness hotelu v hodnotě 10.000 Kč
 4. Dárkový poukaz na let balónem pro 1 osobu v hodnotě 4.499 Kč
 5. Dárkový poukaz na 30minutovou jízdu ve Ferrari v hodnotě 2.199 Kč
 6. Dárkový poukaz na 30minutovou jízdu ve Ferrari v hodnotě 2.199 Kč
 7. Odšťavňovač morejuicepress Zepter v hodnotě 18.050 Kč
 8. Set Vacsy pumpa a nádoba (VS-P, VS-011-22) v hodnotě 9.960 Kč
 9. Nádoba Zepter Z-2042 v hodnotě 9.788 Kč
 10. Kuchyňský mixér MixSy VO-022-K v hodnotě 9.488 Kč
 11. Pánev Z-FP-2420-SC v hodnotě 7.620 Kč
 12. Nůž Santoku Edice č. 1 v hodnotě 4.400 Kč

4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle základního prodejního ceníku společnosti Zepter International s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Akce a podle běžného ceníku zážitkových voucherů od externích dodavatelů platných v době vyhlášení akce.
5. Pořadatel vyrozumí účastníka akce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení Soutěže na www.zepterhra.cz v uvedených termínech, na telefonní číslo či e-mailem, které účastník Akce uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry.
6. Výherci všech cen účastí v Akci a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově a místně neomezený souhlas pořadateli Akce s využitím jména a příjmení výherců, názvu kraje, kde se nachází bydliště výherců, a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly v souvislosti s Akcí (např. vyhlášení výsledků, předání výhry), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů pořadatele Akce a v různých médiích (např. noviny, časopisy, internet).
7. Daňové břemeno, související s Akcí, přebírá na sebe pořadatel Akce.
8. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Právo na převzetí výhry výhercem zanikne, pokud výherce nepřevezme výhru osobně bez vážného důvodu v termínu dohodnutém s pořadatelem v souladu s bodem IV odstavec 7 těchto pravidel.
9. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.

V. Osobní údaje

1. Účastník Akce dává odevzdáním vyplněného herního kuponu, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu pěti let, souhlas společnosti Zepter International s.r.o. se zpracováním osobních údajů účastníka, a to titulu, jména, příjmení, obce, PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti Zepter International s.r.o. pro její potřeby za účelem evidence účastníků Akce, jejího vyhodnocení a za účelem zasílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení účastníkovi formou dopisu, SMS a e-mailu.
2. Účastník Akce potvrzuje, že ho společnost Zepter International s.r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona.
3. Účastník Akce souhlasí s tím, aby společnost Zepter International s.r.o. výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla svým obchodním zástupcům a souhlasí s tím, aby ho tito obchodní zástupci oslovovali s nabídkou zboží, materiálů a služeb, a to formou dopisu, SMS, telefonicky a e-mailu.
4. Účastník Akce je poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemným prohlášením doručeným doporučeně na adresu Zepter International s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.
5. Pořadatel Akce se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.
2. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci Akce, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Akce, který je z těchto činností důvodně podezřelý
3. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit kteréhokoli účastníka, který má v době vyhodnocení Akce vůči pořadateli Akce peněžité závazky po lhůtě splatnosti.

Dodatek číslo 1

k pravidlům Akce Slavíme 25. narozeniny!                                                    

Tento dodatek číslo 1 k pravidlům Akce Slavíme 25. narozeniny! vydává pořadatel akce společnost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, a to na základě ustanovení článku VI. odst. 1 pravidel Akce Slavíme 25. narozeniny!  

Předmětem tohoto dodatku číslo 1 k pravidlům Akce Slavíme 25. narozeniny! je prodloužení trvání Akce do 30. listopadu 2016 s tím, že do Akce  budou zařazeny všechny úplně vyplněné herní kupony s datem od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na Zákaznické centrum ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy nejpozději do 8. 12. 2016 a všechny úplně vyplněné on-line formuláře se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na www.zepterhra.cz od 1. 2. 2016 do 30. 11. 2016. Losování z kuponů, které byly řádně vyplněny, obsahují správnou odpověď na soutěžní otázku a byly ve lhůtě řádně doručeny, proběhne pod notářským dohledem nejpozději do 31. 12. 2016, kdy budou také správná odpověď a vylosovaní výherci uveřejněni na www.zepterhra.cz.

S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem číslo 1 mění některá ustanovení pravidel Akce Slavíme 25. narozeniny!, a to tak, že tato nově zní:

II. Trvání Akce

Akce „Slavíme 25. narozeniny!“  (dále také jen „Akce“) probíhá od 1.2.2016 do 30.11.2016.

III. Účast v akci

6. Do Akce  budou zařazeny všechny úplně vyplněné herní kupony s datem od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na Zákaznické centrum Zepter International s. r .o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy nejpozději do 8. 12. 2016 a všechny úplně vyplněné on-line formuláře se správnou odpovědí na soutěžní otázku doručené na www.zepterhra.cz od 1. 2.2016 do 30. 11. 2016. 

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Losování z kuponů, které byly řádně vyplněny, obsahují správnou odpověď na soutěžní otázku a byly ve lhůtě řádně doručeny, proběhne pod notářským dohledem nejpozději do 31. 12. 2016, kdy budou také správná odpověď a vylosovaní výherci uveřejněni na www.zepterhra.cz.

V ostatních částech a ustanoveních zůstávající pravidla Akce Slavíme 25. narozeniny! nedotčena a nepozměněna


V Praze, dne 20 7. 2016
Zepter International s.r.o.

Zepter International s.r.o.
Spálená 55, 110 00 Praha 1
email: info@zepter.cz

Kontakt
E-mail: zakaznik@zepter.cz
Tel.: +420 311 331 888
Fax: +420 311 331 877

 
Nahoru