Nacházíte se zde: Úvod » Minulé ročníky » 2015 » Pravidla

Pravidla

Pravidla Velké Zepter hry – VIP dovolená snů

Tato pravidla upravují soutěž nazvanou „Velká Zepter hra – VIP dovolená snů“ a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této soutěže v České republice.

I. Pořadatel soutěže

Spolupořadateli soutěže „Velké Zepter hry – VIP dovolená snů“ jsou společnost Zepter International s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, a společnost Zepter Finance s.r.o., IČ: 26108348, se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55.

II. Trvání soutěže

Soutěž „Velká Zepter hra – VIP dovolená snů“  probíhá od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

III. Účast v soutěži

1. Účast v soutěži „Velká Zepter hra – VIP dovolená snů“ znamená automatické přijetí pravidel Soutěže.  

2. Soutěže se může zúčastnit každá jedna svéprávná osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která dosáhla věku 18 let. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci spolupořadatelů Soutěže a jejich rodinní příslušníci.

3. Odpovědí na tipovací otázku „Kolik zákazníků získá společnost Zepter International s.r.o. od začátku svého působení v ČR do konce roku 2015?“ a správným vyplněním všech povinných údajů, bude tipující zařazen do Soutěže o zájezdy a Zepter výrobky.

4. Správná odpověď na tipovací otázku bude stanovena podle počtu kupních smluv uzavřených společností Zepter International s.r.o. od počátku jejího působení v ČR, tj. od roku 1991 do 31. 12. 2015, doručených do 8. 1. 2016 ke zpracování do Zákaznického centra Zepter International s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy.

5. Do Soutěže se lze zařadit pouze vyplněním všech povinných údajů na herním kuponu s označením „Velká Zepter hra – VIP dovolená snů“ a jeho odevzdáním obchodnímu konzultantovi společnosti Zepter International s.r.o. a Zepter Finance s.r.o., nebo vyplněním všech povinných údajů a odesláním on-line formuláře na www.zepterhra.cz. Herní kupon je možné získat u obchodních konzultantů Zepter International s.r.o. a Zepter Finance s.r.o., nebo na herních místech označených promo materiály.

6. Na vytištěném herním kuponu s označením „Velká Zepter hra – VIP dovolená snů“ je nutné vyplnit tip jako odpověď na tipovací otázku. Povinné údaje na každém jednom herním kuponu jsou jeden vyplněný číselný tip, jméno, příjmení, ulice, č.p., obec, PSČ, telefon, podpis a datum. E-mail je nepovinný údaj.

7. Do Soutěže  budou zařazeny všechny správně vyplněné herní kupony s datem od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 doručené na Zákaznické centrum Zepter International s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19, Rudná u Prahy nejpozději do 8. 1. 2016 všechny správně vyplněné on-line formuláře na www.zepterhra.cz odeslané od 5. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

8. Spolupořadatelé Soutěže nenesou zodpovědnost vyplývající z chybného vyplnění kuponů, nebo za nesprávné údaje uvedené účastníkem.  

9. Účast v Soutěži není podmíněna zakoupením zboží či služeb od pořadatelů Soutěže.  

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1. Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do 12. 2. 2016, kdy budou správná odpověď a výherci uveřejněni na www.zepterhra.cz.

2. Spolupořadatelé Soutěže předají výhry nejpozději do 60 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení na www.zepterhra.cz. 

3. Soutěžící budou seřazeni vzestupně podle hodnoty - odchylky svých tipů a ti, kteří se se svým tipem jako první nejvíce přiblíží správné odpovědi v Soutěži, získají tyto ceny:  

Výhry:

1. cena: poukaz na zájezd renomované cestovní kanceláře spolupracující se společností Zepter International s.r.o. v hodnotě 50 000 Kč. Destinace či počet osob dle vlastního výběru výherce a aktuální nabídky cestovní kanceláře.

2. cena: TUTTOLUXO 6SB (PWC-700B) - multifunkční čisticí systém v hodnotě 62 380 Kč  

3. cena: Therapy Air iOn (PWC-570) - čistička vzduchu s ionizátorem v hodnotě 29 990 Kč  

4. cena: BIOPTRON MedAll (PAG-960) - základní přístroj pro terapii BIOPTRON v hodnotě 28 770  Kč    

5. cena: Smart Line set: indukční vařič (Z-993R) + nádoba 4,2 l (Z-2042) + dálkové signalizační zařízení Zepter asistent (Z-Buzzer) v hodnotě 24 214 Kč  

6. cena: Mini VACSY set (VOM-150) - systém pro vakuové uchovávání potravin v hodnotě 10 170 Kč  

7. cena: kuchyňský mixér MIXSY (VO-022-K) v hodnotě 8 074 Kč

8. - 15. cena: poukaz na víkendový pobyt v lázních v hodnotě
10 000 Kč

16. - 30. cena: Swisso Logical set: tekuté mýdlo (PNK-421) a emulze na ruce (PNK-420) v hodnotě 988 Kč  

4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle základního prodejního ceníku společnosti Zepter International s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Soutěže.

5. Pokud nastane situace, že více účastníků Soutěže bude mít stejný vítězný tip nebo stejnou odchylku, rozhoduje o výhře datum na herním kuponu nebo datum odeslání on-line formuláře. Kupon nebo on-line formulář odeslaný s dřívějším datem vyhrává. V případě shody dat vyplnění kuponu a on-line formuláře účastníky, vyhrává kupon doručený nejdříve do Zákaznického centra Zepter International s.r.o.   

6. Maximální počet tipů na jednoho účastníka je 10 tipů za kalendářní měsíc. U účastníka Soutěže, který ve hře učiní více soutěžních tipů než 1, se při vyhodnocení Soutěže přihlíží pouze k jednomu soutěžnímu tipu, a to k tipu, který je nejblíže správné odpovědi. K ostatním soutěžním tipům téhož účastníka se nepřihlíží. To platí i v případě, že by více soutěžních tipů jednoho účastníka bylo výherních. V případě výhry má účastník Soutěže vždy nárok pouze na jednu výhru, a to na výhru pro účastníka nejpříznivější (nejvyšší hodnoty).

7. Spolupořadatelé vyrozumí výherce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení Soutěže na www.zepterhra.cz v uvedených termínech, na telefonní číslo, poštou či e-mailem, které účastník Soutěže uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry. 

8. Výherci všech cen účastí v Soutěži a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově a místně nikterak omezený souhlas spolupořadatelům Soutěže s využitím jména a příjmení výherců a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly v souvislosti se Soutěží (např. vyhlášení výsledků, předání výhry), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů spolupořadatelů Soutěže a v různých médiích (např. noviny, časopisy, Internet, televize).  

9. Daňové břemeno, související se Soutěží, přebírají na sebe spolupořadatelé Soutěže.  

10. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.  

11. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.  

V. Osobní údaje

1. Účastník Soutěže dává odevzdáním vyplněného herního kuponu, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou, souhlas společnosti Zepter International s.r.o. a společnosti Zepter Finance s.r.o. se zpracováním osobních údajů účastníka, a to titulu, jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti Zepter International s.r.o. a společnosti Zepter Finance s.r.o. pro její potřeby za účelem evidence účastníků Soutěže, jejího vyhodnocení a za účelem zasílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení účastníkovi formou dopisu, SMS a e-mailu.  

2. Účastník Soutěže potvrzuje, že ho společnost Zepter International s.r.o. a společnost Zepter Finance s.r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona.  

3. Účastník Soutěže souhlasí s tím, aby společnost Zepter International s.r.o. a společnost Zepter Finance s.r.o. výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla svým smluvním partnerům-konzultantům (obchodním zástupcům) a souhlasí s tím, aby ho tito smluvní partneři oslovovali s nabídkou zboží, materiálů a služeb, a to formou dopisu, SMS, telefonicky a e-mailu.  

4. Účastník Soutěže je poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemným prohlášením doručeným doporučeně na adresu Zepter International s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.  

5. Spolupořadatelé Soutěže se zavazují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.  

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Spolupořadatelé si vyhrazují právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu

2. Spolupořadatelé mají právo vyloučit kteréhokoli účastníka Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci Soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Spolupořadatelů. Spolupořadatelé mají také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je z těchto činností důvodně podezřelý

3. Spolupořadatelé jsou oprávněni ze Soutěže vyřadit kteréhokoli účastníka a jeho tipy, který má v době vyhodnocení Soutěže vůči spolupořadatelům Soutěže peněžité závazky po lhůtě splatnosti

V Praze, dne 1. 1. 2015  

Zepter International s.r.o.

Zepter International s.r.o.
Spálená 55, 110 00 Praha 1
email: info@zepter.cz

Kontakt
E-mail: zakaznik@zepter.cz
Tel.: +420 311 331 888
Fax: +420 311 331 877

 
Nahoru